ALGEMENE VOORWAARDEN
DOSSIERBEHANDELING EN TARIEVEN

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Advocaten Lievesoens & Goossens bvba en de cliënt en maken bijgevolg integraal deel uit van de overeenkomst.
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de dienstverlening aanvangt.
Afwijkingen op de algemene voorwaarden kunnen schriftelijk overeengekomen worden. De overige bedingen blijven in dit geval alleszins onverkort van toepassing, ook in het geval één van de bedingen nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn. 

Voorwerp van de dienstverlening 

De dienstverlening kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling of bemiddeling zelf, bijstand bij onderhandeling, bijstand bij procedures, optreden als lasthebber edm.
Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen/uitbreiden. 

Informatie

De advocaat informeert de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.
De cliënt geeft stipt en gedurende de hele duur van de opdracht, desgevallend op eerste verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige of laattijdige informatie verstrekt door de cliënt. 

Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten voor de uitvoering van zijn opdracht.
Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.
De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notaris, deskundige of boekhouder gekozen in overleg met de cliënt. 

Kosten en erelonen

Het advocatenkantoor zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek of naarmate de werkzaamheden in het dossier vorderen, aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een provisiefactuur.
De staat van erelonen en kosten van een advocaat kan vier elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en uitgaven, het ereloon en de provisies. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd. 

 •  De kosten van de advocaat worden als volgt berekend (exclusief BTW): 
  •  Brief, fax, e-mail € 11,00 per pagina 
  • Dactylo per pagina € 11,00 
  • Verplaatsingen per km € 0,60 
  • Aanmaak dossier + bewaring na afsluiten € 75,00 forfaitair 
  • Ontvangen E-mail/kopies € 0,40 per pagina 
 • De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat moet betalen aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarders, de griffie, vertalers en openbare instanties. De kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en erelonen. 
 • Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten zoals daar zijn:
  De tijdsbesteding zoals besprekingen, opstellen en nazicht gerechtelijke documenten, briefwisseling, voorbereiding pleidooien en pleidooien, studie dossier, (telefonische) besprekingen, redactie procedurestukken, vergaderingen, bijstand bij expertise en plaatsbezoeken, verplaatsings- en wachttijden, etc.
  Dit ereloon wordt berekend volgens een uurtarief van € 140,00 per uur exclusief BTW. 

Ingeval de zaak met een gunstig resultaat wordt afgehandeld heeft het advocatenkantoor het recht om een succesfee in rekening te brengen m.n. het bijkomend aanrekenen van een bedrag dat overeenstemt met de toegekende rechtsplegingsvergoeding en/of schadebeding danwel het bijkomend aanrekenen van een ereloon (maximaal 20%) van de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen of van de inzet van de zaak. 

Betalingsvoorwaarden en voorschotten

Het advocatenkantoor behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. provisionele staat en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan.
Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan het advocatenkantoor voorafgaand aan een gedetailleerde tussentijdse staat of eindstaat. In de eindstaat worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.
De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van de advocaat binnen de 14 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging. Indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, kan een kortere betalingstermijn bepaald worden.
Desgevallend kan de advocaat de cliënt verzoeken de te verwachten gerechtskosten (dagvaarding, betekening) voor te schieten alvorens deze door de advocaat effectief gemaakt worden.
Indien een staat van erelonen en kosten of een provisionele staat niet betaald wordt binnen de veertien dagen na toezending ervan heeft het advocatenkantoor zonder de cliënt voorafgaandelijk in gebreke te moeten stellen, het recht om moratoire intresten aan een intrestvoet van 10 % aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van de volledige betaling evenals het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen en onverminderd de gerechtskosten die gemaakt worden voor de gerechtelijke invordering.
Tevens heeft het advocatenkantoor in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de overeenkomst met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen.
Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.
Eenzelfde moratoire intresten aan een intrestvoet van 10% zijn verschuldigd door het advocatenkantoor aan de cliënt indien het advocatenkantoor verzuimt om tijdig te betalen. 

Klachten

Indien de cliënt het oneens is met de factuur dient hij een aangetekend protest te richten aan het advocatenkantoor uiterlijk binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Bij gebrek aan reactie binnen de termijn van 14 dagen wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. 

Hoofdelijkheid

Indien het advocatenkantoor in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak.

Informatie mbt betaling door derden

De advocaat licht de cliënt in dat deze mogelijks in aanmerking komt voor een betaling door derden zoals de verzekeraar of om te genieten van de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand, beter gekend als Pro Deo bijstand. Zulks hangt af van een aantal perimeters die wettelijk bepaald zijn en door de advocaat worden toegelicht bij de eerste consultatie.
Indien de cliënt hiervoor in aanmerking komt zal hij of zij hierop gewezen worden door de advocaat en doorverwezen worden naar het Bureau voor Juridische Bijstand.
Het staat de cliënt vrij om ervoor te kiezen een beroep te doen op een pro deo-raadsman.
Indien de cliënt de advocatenovereenkomst ondertekent, stemt deze uitdrukkelijk in dat de advocaat tegen betaling (cfr. art. 4 en 5) zijn diensten verleent, ook al zou de cliënt pro deo gerechtigd zijn/geweest zijn/of worden. 

Derdengelden

Het advocatenkantoor stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.
Het advocatenkantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en erelonen. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.
De advocaat stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden, behoudens anders afgesproken hieromtrent. 

Aansprakelijkheid

Het advocatenkantoor verklaart naar het best vermogen de zaak te behandelen en de cliënt regelmatig op de hoogte te houden. De verbintenis van de advocaat is een middelenverbintenis.
De advocaten bij het advocatenkantoor zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid d.m.v. een door de Orde van Vlaamse Balies bij Amlin Europe nv onderschreven verzekering “burgerlijke aansprakelijkheid van advocaten”. De tussenkomst van de verzekeraar, onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis, bedraagt maximaal € 1.250.000,00 per schadegeval.
Een hogere verzekering kan afgesloten worden, indien de cliënt hierom uitdrukkelijk verzoekt en mits het betalen van een bijkomende premie.
De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ingevolge een beroepsfout van een advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd.De beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.
Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van 1.500 EUR.
Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of derden hun erelonen en kosten aan het advocatenkantoor dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en erelonen over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst.
Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen tegen ondertekening “voor ontvangst”.
De advocaat kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.
De advocaat is ook gerechtigd de samenwerking te beëindigen qq. tijdelijk op te schorten in de volgende gevallen: 

 • Wanneer hij van oordeel is in eer en geweten de verdere verdediging niet te kunnen waarnemen zoals de klant het vraagt omdat zulks onverenigbaar is met de regels van de deontologie; 
 • Bij niet-betaling van de gevraagde provisies of tussentijdse staten binnen de 14 dagen, na hiertoe door de advocaat te zijn aangemaand. 

Archivering

Het advocatenkantoor archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van 5 jaar. Originele documenten kunnen op verzoek aan de cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. Na voormelde periode van 5 jaar wordt het dossier definitief vernietigd. 

Intellectuele rechten

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die de advocaat bij de uitvoering van de hem toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder begrepen adviezen, werkwijzen, contracten, ontwerpen van procedurestukken, komen toe aan de advocaat, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijk toestemming van de advocaat, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan te verspreiden, openbaar te maken of de exploiteren, op eender welke wijze. 

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.
Geschillen die verband houden met de advocatenovereenkomst behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Limburg.
Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de Rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten.
Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit. 

Dat kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be